Bas Krins
Bijbelgetrouw christen zijn vandaag.

De Nieuwe Wereld Orde en de Verenigde Religieuze Organisatie  

Evangelische complottheorieën Inleiding

Op diverse websites met een evangelische achtergrond komen we verontrustende berichten tegen over de paus die samen met de VN een wereldwijde regering wil vormen met één religie. De paus zelf zal dan natuurlijk een rol willen spelen in die regering. Vaak baseert men zich op uitspraken van de paus of andere vertegenwoordigers van het Vaticaan. Een aantal van deze beweringen die we veel tegenkomen op dit soort websites worden in deze bijdrage getoetst.


De paus zegt dat de Bijbel en de Koran één zijn

Op 20 maart 2013 zou de paus volgens diverse websites de volgende uitspraak hebben gedaan in een rede op het Witte Huis: “Jezus Christus, Mohammed, Jehova, Allah. Dit zijn allemaal namen gebruikt om een entiteit te beschrijven die duidelijk hetzelfde is over de hele wereld. Eeuwenlang is bloed onnodig vergoten vanwege de wens om ons geloof te scheiden. Dit moet echter juist het concept zijn dat ons verenigt als mensen, als naties, en als een wereld gebonden door het geloof. Samen kunnen we een ongekend tijdperk van vrede bewerkstelligen, alles wat we nodig hebben om een dergelijke toestand te bereiken is elkaars overtuigingen respecteren, want we zijn allemaal kinderen van God, ongeacht de naam die we kiezen om hem aan te spreken. We kunnen wonderbaarlijke dingen in de wereld bereiken door het samenvoegen van onze geloven, en de tijd voor een dergelijke beweging is nu. Niet langer zullen we onze buren afslachten vanwege verschillen met betrekking tot hun God”.
Dit bericht is in eerste instantie gepubliceerd op “National Report” en op “Washingtonpost.com.co”. De eerste site is volgens de disclaimer een politieke satirische site. De tweede site is niet van de Washington Post, ook al suggereert de naam dat wel. Dit bericht is daarna overgenomen op andere sites zoals “World News Daily Report” en “Washington Weekly News”. Vervolgens is dit bericht dankbaar gebruikt in allerlei evangelische sites. Het verhaal is echter volstrekt onjuist. De volledige rede is eenvoudig te vinden op Internet. Er staat niets in dat ook maar in de buurt komt van het zogenaamde bovenstaande citaat.
Een vergelijkbare misleiding ontstaat als we het volgende citaat op websites tegenkomen van de paus aan het begin van zijn ambtsperiode: “Ik groet u en dank u allen hartelijk, beste vrienden van andere religieuze tradities: ten eerste de moslims, die de enige levende en genadige God aanbidden en Hem aanroepen in gebed”. Als we de hele rede lezen dan valt op dat de paus zich eerst richt tot de oosters-orthodoxe kerk, dan tot de Joden, en tot slot tot de overige religies waaronder in de eerste plaats de Moslims. Uit deze passage is het citaat geknipt. Met betrekking tot de oosters-orthodoxe kerk spreekt hij over de oecumene, met betrekking tot de Joden over een geestelijke band en de Moslims roept hij op tot vriendschap en respect. Inderdaad stelt de paus dat de Moslims de enige God aanbidden, maar voor de rest is de berichtgeving op evangelische websites zeer tendentieus als gesteld wordt dat de paus de Bijbel en de Koran op één lijn zet. Daar is geheel geen sprake van. De hele rede is op Internet te vinden.


VN en Vaticaan pleiten voor een Nieuwe Wereld Orde

Een bewering die veelvuldig gedaan wordt is dat de VN en het Vaticaan een Nieuwe Wereld Orde nastreven waarin alle macht bij één organisatie ligt, de wereldregering. Als onderdeel ervan streeft men ook naar één wereldreligie.
Aartsbisschop Dominque Mamberti zou in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN in oktober 2012 namens het Vaticaan letterlijk het woord 'wereldregering' in de mond hebben genomen. Het citaat waarop gedoeld wordt is als volgt: “Vandaag is de VN beroofd van de kracht van eenheid en overtuigingskracht dat het rechtmatig zou kunnen hebben vanwege het ontbreken van een duidelijke internationale overeenstemming over fundamentele morele principes, zoals die eerder beschreven werden in fundamentele internationale afspraken over mensenrechten. Hoe is het mogelijk dat ondanks de universele aanvaarding van het VN-Handvest en fundamentele verdragen, we niet een echt en billijk systeem van wereldregering kunnen vestigen?”. Uit het verband is duidelijk dat de aartsbisschop het gebrek aan macht van de VN hekelt. Maar op geen enkele manier is er sprake van een wereldregering waarvan het Vaticaan deel zou moeten uitmaken.
Paus Benedictus XVI zou hebben gepleit voor een wereldregering en een Nieuwe Wereld Orde in een rede op 3 december 2012 (Pontifical Council for Justice and Peace). Het gaat om een passage in deze rede waarin Paus Johannes XXIII wordt geciteerd “De zalige paus Johannes XXIII ondernam de bouw van een wereldwijde gemeenschap, met een overeenkomstige autoriteit - letterlijk gemotiveerd door de liefde - en juist door de liefde voor het algemeen welzijn van de menselijke familie. Zo lezen we in Pacem in Terris: ‘er is een intrinsieke verbinding tussen ... de innerlijke betekenis van het algemeen belang aan de ene kant, en de aard en functie van de overheid aan de andere kant .... Een overheidsinstantie, als het middel tot het bevorderen van het algemeen welzijn in de burgermaatschappij, is een postulaat van de morele orde. Maar de morele orde vereist op zijn beurt dat deze autoriteit effectief is in het bereiken van zijn doel’. Het is natuurlijk niet de taak van de kerk om - vanuit een juridisch en politiek oogpunt - de praktische configuratie van een dergelijke internationale overeenkomst te suggereren, maar ze biedt aan degenen die verantwoordelijk hiervoor zijn díe beginselen voor reflectie, beoordelingscriteria, en praktische richtlijnen die het antropologische en ethische kader om het algemeen belang kan garanderen. Reflecterend, in ieder geval, moeten we bedenken dat we niet moeten denken aan een supermacht, geconcentreerd in de handen van een paar, dat alle volkeren zouden domineren, gebruik makend van de zwakste; eerder moet een dergelijke bevoegdheid in de eerste plaats worden opgevat als een morele kracht met het potentieel om invloed uit te oefenen in overeenstemming met de reden, dat wil zeggen, als een participatieve autoriteit, beperkt door bekwaamheid en door de wet”. De tekst is wat lastig om te lezen, maar duidelijk is dat inderdaad de paus een wereldorganisatie nastreeft, maar zeker geen wereldregering waaraan de kerk of het Vaticaan deel zou moeten nemen.
In de derde plaats wordt verwezen naar een document met de titel 'Naar de hervorming van de internationale financiële en monetaire systemen in de context van een Wereldwijde Publieke Autoriteit' (Pontificial Council for Justice and Peace; Towards reforming the International financial and monetary systems in the context of Global Public Authority). Dit document wordt geciteerd omdat het zou aangeven dat het Vaticaan een ‘Centrale Wereld Bank’ wil oprichten als onderdeel van een ‘Wereldwijde Publieke Autoriteit’. Het is zeker zo dat in dit document opmerkingen worden gemaakt over de internationale monetaire systemen, en het klopt dat het Vaticaan (opnieuw) pleit voor een wereldorganisatie. Maar van een ‘Centrale Wereld Bank’ is geen sprake, en nergens wordt een rol voor het Vaticaan gesuggereerd anders dan het aanreiken van ethische principes.


De Verenigde Religieuze Organisatie

Diverse websites maken melding van het oprichten op 25 juni 1995 van de 'Verenigde Religieuze Organisatie' (‘United Religions Organization’) van de VN. Deze VN tak, die 10 jaar later operationeel zou zijn geworden volgens VN-documenten, streeft naar het samenvoegen van alle grote wereldreligies. Een citaat van een website: ‘Aanwezig bij de oprichting waren afgevaardigden van alle godsdiensten, evenals politieke en geestelijke kopstukken. Volgens de San Francisco Chronicle (26-06-1995) werden er gebeden, psalmen en toverformules opgedragen aan een dozijn ‘godheden’. Aan de uitwerking daarvan werkten mee: bisschop William Swing van de Episcopaalse kerk in Californië; de Gorbachov-stichting en diverse anderen. Om te voorzien in het leiderschap organiseerde Gorbachov een ‘wereldbraintrust’ waarbij onder andere George Bush, Margaret Thatcher, Rupert Murdoch, Bill Gates, occultist Robert Muller en Ted Turner van CNN aanwezig waren. Heidense priesters en heksen luisterden de zitting op’.
Een opmerkelijk bericht, echter de feiten zijn onjuist. Geen van de websites die ik gevonden heb die melding maken van de oprichting van de ‘Verenigde Religieuze Organisatie’ verwijzen naar een primaire bron. Ze verwijzen uitsluitend naar elkaar. En het is me niet gelukt om ergens een officiële melding te vinden van een organisatie binnen de VN die één wereldreligie nastreeft.
Het blijkt redelijk eenvoudig te zijn om de San Fransisco Chronicle van 26 juni 1995 op Internet te vinden. Het bedoelde artikel heeft als titel ‘Religions of World Celebrated With Prayers to Dozen Deities’ (‘Wereldreligies vieren met gebeden tot een dozijn godheden’). Het is een verslag van een bijeenkomst in San Francisco naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de VN. Politieke en geestelijke leiders kwamen daar bij elkaar om de religies uit te dagen een eind te maken aan onderdrukking en geweld in de naam van God. Besloten werd een organisatie op te richten naar het model van de VN, met een assemblee van 500 leden, een uitvoerend comité met 36 leden en een Secretaris-Generaal. Men wil verschillen verzoenen en het begrip tussen de grote religies van de wereld bevorderen. Tot zover het krantenartikel. Van toverformules, heidense priesters en heksen is geen sprake. Ook de opmerking over de Gorbachov-stichting klopt niet.
Op 26 juni 2000 is het United Religions Initiative opgericht door de episcopale bisschop Swing, de initiatiefnemer van de bijeenkomst 5 jaar eerder. Er is geen relatie met de VN.
Een andere bewering die gedaan wordt is dat de VN, het Vaticaan en de New Age beweging nauw samenwerken in hun streven naar één algemene wereldautoriteit. Hiervoor wordt verwezen naar de Awakened World Conferentie in Rome in oktober 2012. Citaat: ‘Hoge vertegenwoordigers van onder andere de Rooms Katholieke Kerk en de New Age beweging besloten hier om hun krachten te bundelen en toe te werken naar de vereniging van de mensheid in een nieuwe, alomvattende religieuze orde'. Uit de deelnemerslijst blijkt echter niet dat er hoge vertegenwoordigers vanuit de RK-kerk aanwezig waren tijdens deze conferentie. Ook de VN was ogenschijnlijk niet vertegenwoordigd. In elk geval is er geen enkele aanwijzing dat de VN en het Vaticaan naar één wereldautoriteit streefden tijdens deze conferentie. Overigens was het doel van de conferentie spiritueel en niet politiek georiënteerd.


Slotopmerkingen

Het is schokkend om te zien hoe door evangelische websites berichten worden verdraaid en omgebogen tot een complottheorie. 
Overigens gaan de complottheorieën nog veel verder dan wat ik hier heb vermeld. De VN veroorzaakt doelbewust vluchtelingenstromen, men ziet overal vrijmetselaars, en het geheime genootschap van de Illuminati is naar men beweerd op de achtergrond actief. Wat dat betreft kan ik nog veel bladzijden vullen met het natrekken van alle beweringen. Ik heb gekozen voor de beweringen rondom de Nieuwe Wereld Orde en de Verenigde Religieuze Organisatie omdat deze erg veel voorkomen. Daarnaast worden er veel beweringen gedaan over het Vaticaan, en alle officiële stukken van het Vaticaan zijn eenvoudig terug te vinden op de site van het Vaticaan in diverse talen waaronder het Engels. Dat maakt controleren erg eenvoudig.
Het hoeft geen betoog dat de onwaarheden die te vinden zijn in de evangelische complottheorieën zo grof zijn dat er geen sprake meer is van een vergissing maar van structureel tendentieuze berichtgeving. Als christen heb ik er grote moeite mee dat dit gebeurt op websites die een evangelische inslag pretenderen te hebben.
Het is goed om alert te zijn en er zijn inderdaad veel ontwikkelingen in de wereld waar we bezorgd over kunnen zijn. Maar dat mag wat mij betreft nooit een vrijbrief zijn om slordig om te gaan met de feiten.


Bas Krins – januari 2016