Bas Krins
Bijbelgetrouw christen zijn vandaag.

Stop de sponsoring van New Age!

Oproep om niet langer liederen van Bethel Music te zingen.


1.      Inleiding

Wat zou er mis kunnen zijn met de liederen van Bethel Music? Goede muziek, goede teksten. Waarom zouden wij die niet zingen? Tot voor kort dacht ik er net zo over. Totdat iemand uit mijn omgeving mij vroeg of we niet zouden moeten stoppen met het zingen van deze liederen. Vanwege de achtergrond van de gemeente waar deze muziek vandaan komt. Dat was voor mij aanleiding om mij meer te gaan verdiepen in de gemeente achter Bethel Music, de Bethel Church. Ik heb uren video’s gekeken van mensen die deze gemeente kennen, en tal van passages uit boeken van de leiders van de Bethel Church gelezen. De conclusie is onthutsend.
Dit artikel is een pleidooi om in onze samenkomsten niet langer liederen te zingen van Bethel Music (zoals Opwekking lied 794, 796, 799, 823, 825, 849 en 853). Want door middel van de licentierechten betalen we op die manier mee aan de Bethel gemeente in Redding, Californië. Daarnaast draagt de bekendheid van Bethel Music bij aan de belangstelling voor de opleiding van Bethel Church. En die gemeente kenmerkt zich niet alleen door extatische uitingen die worden toegeschreven aan de Heilige Geest, maar ook door een onbijbelse leer en zelfs een openlijk omarmen van het gedachtegoed van New Age.
Amerikaanse gemeenten stoppen in toenemende mate om die reden met het zingen van de liederen van Bethel Music, en de daarmee verbonden gemeenten Elevation Worship en Jesus Culture (bekend van Opwekking lied 808 en 845). Een dergelijke oproep is in Nederland nog zeldzaam. In dit artikel wil ik aandacht vragen voor de achtergrond van de Bethel Church. In de hoop dat we als (evangelische) christenen gaan overwegen om te stoppen met het financieren van New Age.

 

2.      De leer van de Bethel Church

De leer van de Bethel Church heeft een aantal opvallende kenmerken. We gaan hier niet uitgebreid in op alle aspecten, maar alleen op een aantal elementen die van belang zijn voor het betoog van dit artikel.

a. Het eerste punt dat ik wil noemen is het veelgehoorde motto (van o.a. Bill Johnson, de ‘apostel’ van de Bethel Church): God is groter dan Zijn boek. God openbaart zich niet alleen in de Bijbel, maar ook door openbaringen aan de gelovigen. Deze openbaringen worden beschouwd als een aanvulling op de Bijbel. In de praktijk wordt aan die openbaringen zelfs meer waarde gehecht dan aan een zorgvuldige bestudering van Gods Woord. En dat betekent dat het niet meer mogelijk is binnen de Bethel Church om de leer en de praktijk te toetsen aan de Bijbel, en het is duidelijk dat hiermee een grens wordt overschreden. Als de Bijbel wordt geciteerd in diensten of boeken dan gebeurt dit vrijwel zonder uitzondering zeer slordig, waarbij een tekst volledig uit het verband wordt gehaald en regelmatig een betekenis krijgt toegeschreven die haaks staat op de oorspronkelijke betekenis.

b. Het tweede element dat ik wil noemen is dat men stelt dat Gods Woord zonder betekenis is als het niet gepaard gaat met allerlei uitingen van profetie, genezingen en andere tekenen. Als we kijken naar de diensten van Bethel Church dan valt op dat inderdaad allerlei extatische uitingen een grote rol spelen. Dit betekent ook dat veel aandacht wordt gegeven aan het ontvangen van de gaven van de Geest. Dat leidt (of leidde) tot merkwaardige praktijken zoals het ‘grave soaking’ of ‘grave sucking’. Men gaat ervan uit dat als iemand met gaven van de Geest overleden is, die gaven dan beschikbaar zijn voor iemand die ze wil ontvangen. Dus gaan de gelovigen naar graven van bekende christenen en omarmen het graf of gaan erop liggen, in de overtuiging dat zo de geest van die overledenen wordt overgedragen op hen. Hoewel Bill Johnson ontkent dat dit een officiële praktijk van de Bethel Church is, is die opmerking ongeloofwaardig. Zijn vrouw Beni Johnson oefende deze praktijk openlijk uit. En tal van studenten. Daarnaast staat er in het boek 'The Physics of Heaven' - dat verderop nog meer uitgebreid aan de orde komt - het volgende: "Er zijn zalvingen, mantels, openbaringen en mysteries die niet zijn opgeëist, letterlijk waar ze zijn achtergelaten, omdat de generatie die erin wandelde ze nooit heeft doorgegeven. Ik geloof dat het voor ons mogelijk is rijken van zalving, rijken van inzicht, rijken van God die decennialang onbezorgd zijn, terug te winnen door er simpelweg voor te kiezen ze weer op te eisen en te bestendigen voor toekomstige generaties".

Als gevolg van deze sterke nadruk op de geestesgaven zien we dat het thema van zonde en vergeving vrijwel volledig naar de achtergrond is gedrongen. Geloof gaat veel meer om een (veronderstelde) relatie met Jezus van waaruit men macht heeft over ziekte en macht om tekenen en wonderen te doen. Volgens het studenten handboek van de ‘Bethel School of Supernatural Ministry’ is opwekking ‘de persoonlijke, regionale en wereldwijde expansie van Gods Koninkrijk door tekenen en wonderen, genezingen, enz.’. Het idee dat het zou moeten gaan om de Bijbelse boodschap van vergeving van zonden ontbreekt. Tekenen en wonderen zijn bedoeld om zonden te openbaren (Bill Johnson in ‘When heaven invades earth’). Dit staat haaks op dat wat de Bijbel leert.

c. De grootste dwaling binnen de Bethel Church is de leer van de ‘kenosis’. Deze komt erop neer dat men leert dat Jezus toen Hij mens is geworden, Zijn goddelijkheid volledig heeft afgelegd. Jezus was slechts een mens tijdens Zijn rondwandeling op aarde. Wel iemand met een voorbeeldige handel en wandel, die vanuit Zijn geloof in God in staat was om grote tekenen en wonderen te doen. Consequentie van deze leer is dat dus iedereen dezelfde tekenen en wonderen als Jezus kan doen. Sterker nog, men stelt dat men zelfs tekenen doet die groter zijn dan die van Jezus.

d. Volgens de leer van de Bethel Church wordt het Koninkrijk op aarde gevestigd doordat het Koninkrijk wordt opgebouwd door middel van wonderen en tekenen. De reden dat Christus is gestorven is dat wij Gods Koninkrijk op aarde kunnen brengen en wij onze heerschappij over de aarde kunnen terugnemen, aldus Bill Johnson. De Bethel Church hecht daarom veel waarde aan hun ‘Bethel School of Supernatural Ministry’ en het geld dat binnengehaald wordt door Bethel Music is met name ook hiervoor bedoeld. Op deze school worden de leerlingen geleerd om te profeteren, zieken te genezen en allerlei andere gaven toe te passen, en zo de wereld te veroveren. Men leert dat iedere gelovige een wonderdoener of genezer kan worden. De invloed van deze school is groot. Het is een driejarige opleiding met 1500 leerlingen in het eerste jaar, evenzoveel leerlingen in het tweede jaar en 1000 leerlingen in het derde jaar. Door middels van deze leerlingen wordt de leer van de Bethel Church verder verspreid.

e. Om de leer te onderbouwen wordt een eigen Bijbelvertaling gebruikt, de Passion Translation. Het is feitelijk geen vertaling maar een parafrase. Brian Simmons beweert dat God Zelf hem heeft opgedragen deze vertaling te maken. Deze Bijbeluitgave bevat tal van wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke tekst waardoor de Bijbel beter past bij de opvattingen van de Bethel Church. Het is niet verbazingwekkend dat in de diensten van de Bethel Church overwegend deze ‘vertaling’ gebruikt wordt.

f. Men leert dat er een vijfvoudige bediening is: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. De profeten en apostelen hebben een enorm gezag. Alles wat zij leren wordt onmiddellijk onderdeel van de leer van de gemeente, zonder toetsing. In de praktijk gaat hun gezag ver boven het gezag van de Bijbel uit. Apostelen en profeten vullen de Bijbelse leer aan en ‘corrigeren’ die zelfs.

g. Het is volgens deze gemeente Gods opdracht de wereld te veroveren op 7 gebieden: business, onderwijs, kerk, familie, kunst en entertainment, wetenschap en medische zaken, en regering. Dit noemt men het ‘Seven Mountains Mandate’. Alles wat men doet is hierop gericht. Men wil de wereld veroveren en de Bethel Church en zijn volgelingen zullen het nieuwe koninkrijk op aarde vestigen voordat Christus terugkomt. Men ziet uit naar een tweede Pinksterfeest die groter zal zijn dan het eerste Pinksterfeest, waarna er een versnelling zal plaatsvinden van de opbouw van dit koninkrijk. Zowel de gedachte dat wij zelf het Koninkrijk van God op aarde moeten vestigen voordat Jezus terugkomt, als het uitzien naar een nieuw en groter Pinksterfeest komt niet in de Bijbel voor. Op de website van de kerk noemen zij zich een partner van Jezus die de wereld verovert in elk aspect van het leven. Zij hebben als lokale kerk van God het mandaat gekregen om de ‘kingdom culture’ naar de wereld te brengen.

h. De leer van de Bethel Church wordt gekenmerkt door een welvaartsevangelie: de gelovigen, zeker degenen die zich houden aan de leer van deze gemeente, zullen in alle opzichten gezegend worden wat betreft gezondheid, financiële status, enz. De Bethel Church brengt de hemel op aarde, zoals zij op hun website zeggen. In een blog zegt Bill Johnson dat God altijd geneest, want ‘hoe zou God ervoor kunnen kiezen om niet te genezen?’. Dit verklaart ook de overtuiging van de leiding van deze gemeente dat het meisjes dat op 2-jarige leeftijd in december 2019 overleden is, weer zou opstaan. Uiteindelijk is dit niet gebeurd. Deze gebeurtenis heeft indertijd wereldwijd het nieuws gehaald.

Het is duidelijk dat het hier gaat om een dwaalleer. Het ontkennen van de goddelijkheid van Jezus Christus, het accepteren van openbaringen als aanvulling en correctie van de Bijbel, het op de achtergrond zetten van de noodzaak van de vergeving van zonden en de leer dat de volgelingen van Jezus zelf het Koninkrijk van God op aarde moeten oprichten is onbijbels. Ook het welvaartsevangelie, dat we ook in veel andere gemeenten tegenkomen, is in strijd met het Woord van God. En de macht van de zgn. apostelen en profeten is zelfs sektarisch te noemen.

 

3.      De gaven van de Geest in de Bethel Church

Diensten van de Bethel Church worden gekenmerkt door extatische uitingen. Mensen die vallen, ongecontroleerde spastische bewegingen maken op de grond of juist volledig buiten westen liggen. Groepen vrouwen die uren aan een stuk ‘lachen in de geest’. Een leeg vat die door de gemeente wordt gedragen met het woord ‘honing’ erop en mensen die eruit ‘drinken’ en vervolgens ‘dronken in de geest’ worden. Mensen die dierlijke geluiden maken terwijl ze over de grond kruipen. Het doet in bepaalde opzichten denken aan de Toronto zegen. Deze verschijnselen zijn volstrekt onbijbels. Mensen die volledig de controle over zichzelf verliezen is moeilijk uit te leggen als een gave van de Heilige Geest. In de Bijbel komen we dit dan ook niet tegen. Mensen die actief (geweest) zijn met massahypnose (zoals Andrew Newton) laten op internet zien hoe men extatische verschijnselen kan bewerkstelligen. Dit soort verschijnselen zijn zeker niet beperkt tot ‘christelijke’ samenkomsten (denk aan Jomanda!) en het is maar zeer de vraag welke geest hierachter zit. Er zijn grote overeenkomsten met de ‘geest van Kundalini’ die bekend is van New Age en oosterse religies. Die kenmerken zich ook door uitbarstingen van ongecontroleerd lachen, onvrijwillig vallen, schokken, brullen, blaffen, sissen, huilen, beven, spiertrekkingen, spasmen, ongebruikelijke bewegingen en dronkenschap. Nergens lezen we in de Bijbel dat deze uitingen iets te maken hebben met de Heilige Geest.
Daarnaast zien we genezingen op straat. Zonder uitzonderingen gaat het hierbij om ziekten waarvan bekend is dat ze gevoelig zijn voor het placebo-effect. Ik ben ervan overtuigd dat het hier niet gaat om de werking van de Heilige Geest. De veronderstelde genezingen, zowel op straat als elders, zijn in de Bethel Church per definitie nooit onafhankelijk bevestigd door medici. Het gaat om niets anders dan een placebo-effect, die gewoon aan te leren is, zoals mensen als Sally Jane en Derren Brown (film ‘Miracles for sale’) op indrukwekkende wijze hebben laten zien.
Tevens zijn er in de Bethel Church mensen die claimen een groot aantal mensen uit de dood te hebben doen opstaan (in totaal meer dan 500, nooit in de VS maar altijd ver weg en nooit onafhankelijk bevestigd).

(Over dit onderwerp is al eerder een artikel op deze website verschenen: "Wonderlijke genezingen: placebo of Heilige Geest?")

 

4.      New Age in de Bethel Church

New Age is geen religieuze stroming met een vast omkaderde geloofsovertuiging. Integendeel, het kenmerk van New Age is dat elementen uit allerlei godsdiensten worden overgenomen. Het belangrijkste kenmerk is dat men leert dat men door o.a. meditatietechnieken zelf kan opstijgen vanuit de aardse werkelijkheid naar het goddelijke. De methoden die daarvoor gebruikt worden zijn erg divers. Iedereen kan gebruiken dat wat voor hem of haar het beste werkt, en geen enkele leerstelling of geloof is absoluut. Het zal duidelijk zijn dat deze gedachte haaks staat op de Bijbelse leer. Toch maken mensen die vroeger deel hebben uitgemaakt van deze stroming en die later tot geloof gekomen zijn (zoals Steven Bancarz en Josh Peck in hun boek “The second coming of New Age”, en Doreen Virtue) duidelijk dat in sommige kerken het gedachtengoed van New Age zijn intrede heeft gedaan.
Indrukwekkend is het getuigenis van Lindsay Davis. Zij heeft zich bekeerd vanuit de New Age en kwam terecht op de Bethel School of Supernatural Ministry (BSSM). Lindsay vertelt hoe de studenten geleerd werden om actief de verschillende gaven uit te oefenen. Na een aantal maanden begon ze vragen te stellen over de inhoud van de cursus. Weer een aantal malen later werd ze van de opleiding gestuurd. Zij waarschuwt nadrukkelijk voor de invloed die New Age heeft op de Bethel Church. Zelf vond ik één van de meest schokkende verhalen haar getuigenis over een groep studenten van de BSSM die op excursie ging naar waarzeggers om te leren kaartlezen.
Mensen die bekeerd zijn vanuit New Age wijzen ons erop dat tal van gedachten van deze dwaalleer gemeenten als de Bethel Church zijn binnengedrongen. Dit is af te lezen aan onder andere de volgende dingen:

-       Het weglaten van de noodzaak om ons te bekeren van onze zonden, en het feit dat Jezus gestorven is om ons te redden. Daardoor ontstaat al snel de indruk dat iedereen naar de hemel gaat, of in elk geval degenen die een ‘goed persoon’ zijn.

-       Openbaringen die aanvullingen of zelfs correcties zijn op de boodschap van de Bijbel. Dit past helemaal in de New Age die stelt dat de Bijbel incompleet is en dat ermee geknoeid is.

-       De gedachte om ‘in jezelf te geloven’, je hart te volgen, en niet het vertrouwen buiten onszelf te zoeken.

-       De gedachte dat we iets dat we willen hebben of bereiken kunnen ‘claimen’ door een ‘woord van geloof’, bijvoorbeeld door het ‘zaaien van een zaadje voor welvaart’. De gedachte die erachter zit is dat wij datgene wat God belooft, namelijk gezondheid en welvaart, kunnen claimen door het geloof, en dat we daarbij niet afhankelijk zijn van Gods wil maar dat God Zelf Zich aan deze wetten onderwerpt. Sterker nog, men stelt dat zonder de proclamaties en gebeden van de gelovigen Gods handen gebonden zijn.

-       Het bidden tot engelen, of het spreken met engelen.

-       Vanuit de eerdergenoemde leer van de kenosis stelt men dat wij net als Jezus kunnen worden en dezelfde tekenen en wonderen kunnen doen. Want Hij was ook slechts een mens die in God geloofde. De hele gedachte dat wij net als God, of in dit geval Jezus, kunnen worden komt uit de New Age.

-       Spreken over vibraties, frequenties en energieën.

-       God geeft de gelovigen ‘superkracht’: macht over weer, lucht, water, aarde, vuur, tijd en ruimte.

-       Muziek met lichtflitsen, meeslepende choreografie en als mantra herhaalde teksten, waardoor mensen ontvankelijk worden voor bovennatuurlijke invloeden. Zeker als dit, zoals in de Bethel Church, gedurende meer dan een uur wordt volgehouden.

Het zijn mensen die de New Age de rug hebben toegekeerd die extra gevoelig zijn voor het herkennen van invloeden van de New Age in deze kerk. In boeken en video’s wijzen zij op de gevaren. De getuigenissen die ik heb gelezen en gehoord zijn zeer integer. Zonder haat of wrok wordt gewaarschuwd voor de zeer duidelijke invloeden van New Age op het gedachtegoed van de Bethel Church. Met name het getuigenis van Tara Chelioudakis (in het boek “The Narrow Path”) is zeer indrukwekkend. Indringend beschrijft zij hoe ze onder invloed is gekomen van occulte machten, en nadat ze eruit bevrijd was geraakt er vervolgens achter komt dat precies dezelfde machten aanwezig zijn in de Bethel Church.
Het opmerkelijke is dat Bethel Church niet ontkent dat zij methoden van de New Age gebruikt. In tegendeel. Bill Johnson schrijft in het boek ‘Dreaming with God’:

Veel prominente predikanten en sprekers op conferenties voegen brandstof toe aan het vuur van angst door aan te nemen dat, omdat de New Age het promoot, het van de duivel moet zijn. Ik vind die vorm van redenering op zijn best zwak. Als we die gedachtegang volgen, blijven we de duivel de hulpmiddelen geven die God ons heeft gegeven voor succes in het leven en in de bediening.

Het boek ‘The Physics of Heaven’, geschreven door een aantal leiders van de Bethel Church, geeft dat eveneens expliciet aan. De inhoudsopgave is veelzeggend. We komen titels tegen als ‘De kracht van het nulpuntsveld’, ‘Dolfijntherapie’, ‘Vibreren in harmonie met God’, ‘Engelenontmoetingen’, ‘De Schumann resonantie’, ‘Spirituele synesthesie’, ‘Kwantum mysticisme’, ‘Je lichaam is een elektromagnetisch veld’ en ‘Frequenties van het menselijk lichaam’. Het lijkt wel een handleiding voor New Age.
Sterker nog, de schrijvers stellen dat zij terugclaimen wat de New Age gestolen heeft. Ter verduidelijking hieronder een paar citaten uit dit boek (vertaald in het Nederlands): 

Op dat moment kon ik geen enkele christelijke leider vinden die dezelfde interesse deelde om erachter te komen welke waarheden verborgen waren in New Age. Nu beginnen we meer openbaring te horen die in lijn zijn met wat aanhangers van New Age de hele tijd hebben gezegd en we horen steeds meer onderwijs over christenen die ‘waarheden terugnemen’ uit de New Age.

De bijdragers van het boek zijn het er allemaal over eens dat de volgende beweging van God een verschuiving zal veroorzaken op het diepste niveau van wie we zijn, misschien wel het ‘trillingsniveau’ dat de New Age-beweging heeft onderzocht. Ze zijn het er ook allemaal over eens dat er waardevolle waarheden verborgen zijn in de New Age die bij ons horen als christenen en die uit het waardeloze moeten worden gehaald.

Ik heb in de hele Schrift tenminste 75 voorbeelden gevonden van dingen die New Age heeft nagemaakt, zoals het hebben van een geestelijke gids, trances, meditatie, aura, machtsobjecten, helderziendheid, helderhorendheid en meer. Dit behoort eigenlijk toe aan de kerk, maar ze zijn gestolen en slim herverpakt.

Er zijn nog tal van andere voorbeelden. Als we eenmaal beginnen met het lezen van dit boek dan vallen we van de ene verbazing in de andere. Er is geen enkele twijfel mogelijk dat datgene wat in dit boek te lezen is heel weinig te maken heeft met het uitleggen van de Bijbel en heel veel met het overbrengen van New Age naar de kerk.

 

5.      Bethel Music

De vraag is of we wel of niet muziek van deze gemeente moeten zingen. Moeten we de muziek niet gewoon beoordelen op de tekst en de geschiktheid voor onze erediensten? Maakt het uit door wie de muziek is gemaakt? Hieronder een paar punten ter overweging:

a. In veel teksten van Bethel Music zien we iets terug van de achtergrond van de Bethel Church. Zo zijn veel teksten erg ik-gericht. En wordt gebruik gemaakt van veel herhalingen. Ook andere elementen uit hun leer kunnen af-en-toe teruggevonden worden in hun liederen. Daarbij moeten we ons realiseren dat de invloed van de muziek op dat wat we geloven groot is. Hoewel de Bijbel ons leert dat het geloof uit het gehoor is, dus vanuit de prediking, kon de invloed van de liederen wel eens minstens zo groot zijn. Overigens neemt dit niet weg dat er ook veel teksten zijn die op zichzelf geen onbijbelse leer bevatten.

b. Door bekendheid te geven aan Bethel Music groeit ook de belangstelling voor de gemeente die erachter staat, de Bethel Church. Zo zien we dat in toenemende mate jongeren uit Nederland deelnemen aan de BSSM. Dit is ook expliciet de bedoeling van de Bethel Church. En zouden wij dat willen? Sterker nog, zouden we muziek willen zingen van de Mormonen? Of van de Jehovah’s getuigen? Nee toch? De dwaalleer van de Bethel Church staat niet dichter bij dat wat we als bijbelgetrouwe christenen geloven en belijden dan de leer van de Mormonen of de Jehovah’s getuigen. Het beeld dat de Bethel Church heeft van Jezus, een mens die niet goddelijk is, lijkt zelfs heel veel op het beeld dat de Mormonen van Jezus hebben. En het toevoegen van nieuwe openbaringen aan de Bijbel is eveneens iets dat zowel de Mormonen als de Bethel Church doet. Als we – terecht – ons niet willen associëren met de Jehovah’s getuigen of de Mormonen door het zingen van hun liederen ongeacht de inhoud, waarom zouden we dan wel de liederen van de Bethel Church zingen?

c. Door middel van het systeem van licentierechten verdient de Bethel Church veel geld met de liederen die wij zingen van Bethel Music. Het is voor de Bethel Church een zeer belangrijke bron van inkomsten, en op basis van de gegevens die ik ben tegengekomen moet het gaan om enorme bedragen. Willen wij een gemeente sponsoren die zo nadrukkelijk de New Age omarmt? Voor mij is dit argument de belangrijkste reden om christenen op te roepen om te stoppen met het zingen van liederen van Bethel Music.

 

6.      Enkele slotopmerkingen

De dwaalleer van de Bethel Church oefent ontegenzeggelijk een grote aantrekkingskracht uit op christenen. Als God de wereld gaan regeren, tekenen en wonderen doen groter dan Jezus deed. Wie wil dat niet? De verleiding is groot. Terwijl het hier zonder twijfel gaat om een dwaalleer. Een dwaalleer die sterk is beïnvloed door de New Age.
Het is opmerkelijk dat veel christenen zich laten verleiden tot de leer van de Bethel Church. Zowel in hun boeken als in hun preken wordt de Bijbel zodanig verdraaid, dat het niet moeilijk is om hun leer te ontkrachten. Onderzoek heeft laten zien dat in de Verenigde Staten slechts 5% van de christenen ooit de Bijbel in zijn geheel gelezen heeft. Gebrek aan Bijbelkennis draagt zeker bij aan de ontvankelijkheid voor dwaalleer. Laat dit een waarschuwing zijn. Zoals iemand in een video zei: we moeten de Bijbel bestuderen volgens de BOD-methode, namelijk ‘broad, often, deap’. Of in het Nederlands: breed, dus niet alleen bepaalde verzen maar in het geheel. Vaak, bij voorkeur dagelijks. En diep. Niet oppervlakkig maar naar vermogen zoeken naar verdieping. Ook in Nederland zien we dat christenen in het algemeen de Bijbel steeds slechter kennen. Een zorgelijke ontwikkeling.

 

7.      Oproep

Wat in dit artikel is beschreven is maar een fractie van de informatie die ik in de afgelopen periode ben tegengekomen. Maar naar ik aanneem is het voldoende om christenen ervan te overtuigen dat de Bethel Church onder invloed staat van de occulte machten van New Age. Degenen die meer informatie willen hebben kunnen eenvoudig op internet gaan zoeken.
Dat wat ik ben tegengekomen is dermate schokkend dat ik St. Opwekking en St. Opwekkingslectuur oproep om een keuze te maken. Door het opnemen van liederen van Bethel Music in de Opwekkingsbundel draagt men bij aan het financieel sponsoren van de New Age. Ik wil in overweging geven om de liederen van de Bethel Church uit de bundel te halen.
Daarnaast wil ik ook een oproep doen aan Groot Nieuws Radio. Zij dragen sterk bij aan de bekendheid van liederen van Bethel Music onder christenen en ook zij sponsoren de ‘christelijke’ New Age daardoor financieel. Ik begrijp dat men de breedte van de christenen in Nederland wil dienen, maar daar waar het overduidelijk gaat om een duistere geest moet een streep worden getrokken.
Tot slot doe ik een oproep aan alle christenen om te kiezen. Welke geest willen wij dienen? Laten ook wij kiezen voor het smalle pad van het getuigenis van Gods Woord en de leiding van de Heilige Geest. 

 

Bas Krins – september 2020 (na publicatie meerdere malen aangevuld)


Opmerkingen:

- Uiteraard heb ik St. Opwekking gevraagd om een reactie op mijn bevindingen. Deze organisatie heeft niet gereageerd.

- Ik ben niet de eerste Nederlander die waarschuwt voor Bethel Church. Zie bijvoorbeeld "De diepten van satan leren kennen" van Hans Frinsel uit 2018.

- Een verkorte versie van dit artikel is verschenen in het Nederlands Dagblad van 19 september 2020.

- Ook Groot Nieuws Radio is vooraf om een reactie gevraagd. Dit verzoek is daar helaas blijven liggen. Na het verschijnen van het artikel in de krant en op de website heeft de directeur van Groot Nieuws Radio persoonlijk gereageerd. Groot Nieuws Radio herkent de zorgen zoals verwoord in dit artikel.

- Op 20 juli 2021 verscheen in Christian Post een opmerkelijk artikel. De bekende aanbiddingsleider Mackenzie Morgan publiceerde via Facebook een bericht waarin ze aangeeft dat ze spijt heeft dat ze in het verleden Hillsong, Elevation Church en Bethel Music heeft ondersteund door hun liederen te zingen en zo deuren te openen voor anderen om hun valse leringen te ontdekken. "Want", zegt zij, "theologie is van belang. Het maakt uit als een lied zwak is met betrekking tot theologie en niet nauwkeurig de heiligheid van God weergeeft. Het maakt uit dat elke zondag kerken royalty's betalen aan deze gemeenten zodat ze hun muziek kunnen zingen, waarmee ze de verspreiding van hun valse leer bevorderen".